Poort van Stappegoor

Gepubliceerd op 6 april 2023
Poort van Stappegoor schets Ringbaan-Zuid Stappegoorweg
Laatste update: 6 april 2023

Het plan

Bron: Poort van Stappegoor website (6-4-2023)

Het Stappegoor gebied ondergaat de komende jaren een ingrijpende metamorfose. Er komt een openbaar park, een nieuw Olympiaplein, de infrastructuur en het groen krijgen een upgrade en er komen bijna 1.000 appartementen bij. Het eerste woningbouwproject dat in ontwikkeling gaat is de Poort van Stappegoor. Dit project van Tiwos en belegger Poort van Veghel omvat drie gebouwen, waarbij in totaal ca. 203 huurappartementen worden gerealiseerd.

Aanmelden nieuwsbrief website Poort van Stappegoor

Hoe definitief zijn de plannen voor 1000 extra woningen in Stappegoor? 

Bron: Gemeente Tilburg (6-4-2023)

We hebben in het stedenbouwkundig plan voor Stappegoor diverse woningbouwlocaties benoemd waar in totaal circa 1.000 woningen (grotendeels appartementen) gerealiseerd kunnen worden. De gemeenteraad heeft inmiddels in 2021 ingestemd met deze plannen. Een groot deel van de appartementen vallen in de categorie betaalbaar. Het gaat om zowel koop- als huurappartementen. De bouw van de eerste woningen start in 2022 zijn en de laatste woningen worden in 2027 gebouwd. Voor ieder deelproject geldt dat er naast bestemmingsplanwijzigingen ook bouwvergunningen geregeld moeten worden. Beide komen ook ter inzage te liggen. Wanneer zowel de bestemmingsplanwijziging akkoord is (hiermee moet de gemeenteraad instemmen) en de omgevingsvergunning is afgegeven is een plan definitief. 

Veel gestelde vragen over het project Poort van Stappegoor

Schets ontwerp Poort van Stappegoor

Hoe hoog worden de gebouwen?

De bouwhoogtes van de verschillende blokken zijn indicatief, aangezien het huidige ontwerp een schetsontwerp is. Wanneer er een definitief ontwerp is, zijn de exacte bouwhoogtes bekend. Op de afbeelding ziet u van links naar rechts:
–    Blok B: 15 meter (4 bouwlagen) 
–    Blok A: 51 meter (16 bouwlagen)
–    Blok C: 21 meter (6 bouwlagen)

Hoe definitief is het gepresenteerde ontwerp? Wat zijn de vervolgstappen?

Het ontwerp dat we op 21 maart a.s. presenteren is een voorlopig ontwerp. Dat betekent dat de opzet (ligging) en het volume van de gebouwen definitief is, maar het ontwerp van de gevel en de indeling van de appartementen nog nader moet worden uitgewerkt. Na de omgevingsdialoog (toelichting aan de omwonenden) wordt in overleg met diverse adviseurs het ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Dit ontwerp is nodig voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Het ontwerp-bestemmingsplan komt waarschijnlijk nog voor de zomer ter inzage te liggen. Ook is er een omgevingsvergunning nodig om te kunnen bouwen. Deze ligt waarschijnlijk begin 2023 ter inzage.

Hoeveel appartementen komen er in de gebouwen?

In totaal komen er circa 203 appartementen verdeeld over de drie bouwblokken. Het grootste deel van de appartementen zijn sociale huur appartementen (circa 126 appartementen), het overige deel is bestemd voor de categorie middeldure huur (circa 20 appartementen) en vrije sector huur (circa 57 appartementen).

Hoe groot zijn de appartementen? 

Alle appartementen zijn circa 60 tot 80 m2 groot.

Komen er ook woningen met een tuin?

Nee, alleen de vrije sector huurappartementen krijgen een collectieve tuin op het dek van de parkeergarage.

Verkeer en parkeren

Waar gaan de bewoners en hun bezoekers parkeren? Hoeveel parkeerplaatsen worden er gemaakt?

Voor bewoners wordt een parkeergarage gebouwd, in de parkeergarage komen 137 parkeerplaatsen. Op eigen terrein komen er nog 10 plaatsen op maaiveld. Bezoekers kunnen tegen betaling parkeren in de openbare parkeergarages of op straat.

Komt er ook betaald parkeren in de woonwijken van Stappegoor?

Om parkeeroverlast van bezoekers van de winkels of sportvoorzieningen of werknemers van de bedrijven en onderwijsinstellingen te voorkomen komt er op termijn betaald parkeren in Zuiderpark. De exacte startdatum hiervan is nog niet bekend. Waar en wanneer het betaald parkeren geldt wordt voorbereid met een reviewpanel met daarin bewoners en andere partijen. Bewoners kunnen (zodra het betaald parkeren gaat gelden) een parkeervergunning aanvragen (5 euro per maand voor de 1e auto) en bezoekers betalen via een parkeerapp of via de parkeerautomaat.  

Hoe rijdt het verkeer van en naar de nieuwe gebouwen?

De hoofdontsluiting verloopt via de Apennijnenweg – Stappegoorweg. Daarnaast komt er een tweede (secundaire) ontsluiting op de parallelweg Ringbaan-Zuid. Voorlopig denken we aan eenrichtingsverkeer op de parallelweg. Vanaf die zijde kunnen bewoners de parkeergarage inrijden.

In de toekomstige situatie is de wens de Apennijnenweg ter hoogte van de Morvanstraat af te sluiten, zodat er geen verbinding is tussen de Stappegoorweg en Zuiderpark. Daarvoor in de plaats wordt dan een volledige aansluiting op de Ringbaan gemaakt via de Tatraweg, waarbij deze aan de zuidzijde wordt afgesloten van de Eifelweg om sluipverkeer te voorkomen. Daarnaast wordt ook de huidige aansluiting van de parallelweg op de Ringbaan afgesloten.
De tweede (secundaire) ontsluiting op de parallelweg wordt dan geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer en de parallelweg eveneens. Het verkeer kan zich dan verdelen over de twee toegangen. Omdat het alleen bestemmingsverkeer van de garage betreft en de aansluiting op de Ringbaan niet meer toegankelijk is, zal er nauwelijks sprake zijn van extra verkeer op de parallelweg.

Uitgangspunt is dat op korte termijn de bestaande infrastructuur gehandhaafd blijft. Om te bepalen of het extra verkeer afgewikkeld kan worden door de bestaande infrastructuur (wegen) wordt door verkeerskundig adviesbureau Goudappel momenteel onderzoek gedaan. Als daaruit blijkt dat aanvullende maatregelen nodig zijn, dan worden deze aangelegd voordat de gebouwen worden opgeleverd.

Komt er ook een fietsenstalling?

Ja, ieder appartement krijgt de beschikking over een individuele berging in de parkeerkelder of op de begane grond om zijn/haar fiets te stallen. Voor de bezoekers worden fietsenrekken geplaatst bij de verschillende entrees van het complex.

Groen

Hoe groot wordt de Noordertuin?

De Noordertuin wordt circa 4.000 m2 groot. Inmiddels is een landschapsontwerper ingeschakeld om op basis van de ontwerpuitgangspunten (groen, spelen en ontmoeten) een ontwerp te maken. Dat ontwerp wordt voorgelegd aan de klankbordgroep Noordertuin. Wilt u zitting nemen in deze klankbordgroep, dan kunt u zich vanaf 21 maart aanmelden via info@poortvanstappegoor.nl.

Is deze tuin voor iedereen toegankelijk of komt er een hek omheen?

De tuin is voor iedereen toegankelijk. Er komt geen hek om heen.

Hoe wordt voorkomen dat de tuin een hangplek wordt?

Door een goede inrichting die afgestemd wordt op de omgeving en een bijbehorend goed beheer wordt ‘hangen’ ontmoedigd. Daarnaast is er sociale controle (zicht) vanuit de aangrenzende woningen op de Noordertuin wat de tuin ook onaantrekkelijk maakt als hangplek.

Procedure en planning

Wanneer zijn de plannen voor de Poort van Stappegoor definitief?

De plannen zijn pas definitief als er sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan en een onherroepelijke omgevingsvergunning. De bouw start waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2023.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de plannen?

Voor het project Poort van Stappegoor is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan komt ter inzage te liggen en het is mogelijk om tegen het plan zienswijzen in te dienen. De gemeente beoordeelt de zienswijzen voordat het plan definitief door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Indien indieners het niet eens zijn met de afwikkeling door de gemeente dan kan er tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Voor het bouwen is daarnaast een omgevingsvergunning nodig. Ook deze komt ter inzage te liggen, waarbij het mogelijk is om bezwaren in te dienen. Zowel het ontwerp-bestemmingsplan als de omgevingsvergunning liggen waarschijnlijk begin 2023 ter inzage.

Wanneer start de bouw en hoe lang duurt de bouw ongeveer?

De bouw start in het 1e kwartaal van 2023 en de appartementen zijn waarschijnlijk eind 2024 klaar.

Overig

Wie zijn de initiatiefnemers van het project?

Het betreft een gezamenlijk project van woningcorporatie Tiwos en Poort van Veghel (particuliere belegger).

Hoe kan ik meedenken over de plannen?

Er komt een klankbordgroep voor de inrichting van de Noordertuin. Wilt u hieraan deelnemen? Dan kunt u zich vanaf 21 maart aanmelden via info@poortvanstappegoor.nl. Ook vragen of opmerkingen over het ontwerp van de bouwblokken kunt u mailen naar dit adres. De ontwikkelaar bekijkt of uw opmerking kan worden meegenomen bij de nadere uitwerking van het ontwerp.

Wie worden de nieuwe bewoners? Krijg je voorrang als je studeert op Stappegoor?

De appartementen zijn 60 tot 80 m2 groot en geschikt voor maximaal 2 personen. De doelgroep bestaat vooral uit (door)starters. Je krijgt geen voorrang indien je studeert bij een van de onderwijsvoorzieningen in Stappegoor.

Waar kan ik me inschrijven voor de nieuwe appartementen?

De procedure voor de verhuur van de woningen is nog niet bekend. Via de website www.poortvanstappegoor.nl kunt u zich vanaf 21 maart a.s. melden als belangstellende voor het project. U ontvangt dan  een nieuwsbrief over de vorderingen van het project en de verhuurprocedure.

Hoe blijf ik op de hoogte over alle ontwikkelingen?

Via de website www.poortvanstappegoor.nl kunt u zich vanaf 21 maart a.s. melden als belangstellende voor het project. U ontvangt dan  een nieuwsbrief over de vorderingen van het project en de verhuurprocedure. Zodra het bestemmingsplan ter inzage gaat krijgen de direct omwonenden daarover een bewonersbrief. Deze procedure wordt ook aangekondigd via de nieuwsbrief van de gemeente Tilburg. Via de pagina Stappegoor kunt u zich daarvoor aanmelden.