Verslag Informatiebijeenkomst inwoners Stappegoor

Gepubliceerd op 9 november 2023
Verslag Stappegoor Okt 2023
Laatste update: 9 november 2023

Bron: https://www.tilburg.nl/gemeente/gebiedsontwikkeling/stappegoor/

Download het verslag okt 2023 (PDF)

In Stappegoor gaat de komende jaren veel veranderen. In het gebied rondom de Stappegoorweg
komen ongeveer 1.000 nieuwe appartementen, extra groen met ruimte voor ontmoeting en betere
routes voor fietsers en voetgangers. Tijdens de informatiebijeenkomst op donderdag 12 oktober
vertelden gemeente, ontwikkelaars en adviesbureaus over de plannen voor het gebied.
Wij kijken terug op een goede bijeenkomst. Er was veel belangstelling en de aanwezigen stelden volop
vragen. Er zijn ook zorgen geuit, over bereikbaarheid en parkeren in het algemeen, maar vooral over
de bereikbaarheid en parkeren in de bestaande buurten. De uitwerking vraagt maatwerk, daarover
gaan de gemeente en ontwikkelaars komende periode met de omgeving in gesprek.
Dit verslag geeft een korte weergave van de presentaties. U leest daarnaast reacties, vragen en de
beantwoording daarvan terug. Waar mogelijk zijn overlappende vragen samengevoegd.

VRAGEN EN REACTIES
Vragen over de huidige situatie in de buurten Willemsbuiten en Zuiderpark zijn niet opgenomen in
het verslag. De beantwoording daarvan is niet plenair gedaan. Vragenstellers konden aan het einde
van de bijeenkomst met hun vragen terecht bij de aanwezige omgevingsmanager en wijkregisseur.

Hieronder de vragen die van toepassing zijn op Zuiderpark

Hoe wordt de ontsluiting van het Zuiderpark geregeld?
De Apennijnenweg zal verdwijnen. De Stappegoorweg en Tatraweg blijven de wegen waarlangs
inwoners Zuiderpark in kunnen rijden. Dit is vooralsnog de enige route de buurt in/uit. We gaan
ook andere opties onderzoeken, daar betrekken we de buurt bij. Er is nog geen keuze gemaakt

Krijgt de Tatraweg een ontsluiting op de Ringbaan Zuid?
Er zijn verschillende opties voor de ontsluiting van Zuiderpark. Daar moeten nog keuzes over
gemaakt worden.

Hoe gaat de langzaam-verkeerroute, voor fietsers en voetgangers, lopen?
Dat is nog niet helemaal duidelijk. Met name de oost-west verbinding blijft een uitdaging. We
onderzoeken of de verbinding tussen de Tilburg Trappers en de ijsbaan verbeterd kan worden.
Ook gaan we zorgen voor betere oversteekmogelijkheden van de Stappegoorweg, zodat je vanuit
de wijk veilig kan lopen naar voorzieningen in het gebied.

We hebben behoefte aan informatie. Wanneer kunnen we meedenken?
De behoefte is begrijpelijk. Met ondernemers hebben we afgesproken om aan werktafels verder
te praten over concrete uitwerking. Bijvoorbeeld op thema of per buurt. Dat begint al dit najaar
en blijft doorlopen. Zoiets willen we ook voor inwoners organiseren. Daar komen we bij u op
terug.

Hoe zit het met de bereikbaarheid van Zuiderpark als Poort van Stappegoor gebouwd gaat
worden? Gaat het bouwverkeer langs de woningen aan die kant van de wijk?

Om overlast in de wijk te minimaliseren zal het bouwpersoneel parkeren op het voormalig
Enexis-terrein, dat ligt nu braak. Bouwverkeer gaat via de ventweg het bouwterrein op en dan
weer via de Apennijnenweg naar de Stappegoorweg. Het bouwverkeer komt dus niet door
Zuiderpark. De bomenrij die er nu staat tussen de woningen en de weg blijft behouden, verkeer
komt niet voorbij die bomenrij. Hoe het precies gaat lopen horen omwonenden tegen die tijd van
de aannemer, specifieke vragen over uw persoonlijke situatie kunt u dan stellen.

De fietsroute naar Goirle lijkt nu door Zuiderpark te lopen in plaats van de Stappegoorweg?
De bestaande fietsroute over de Stappegoorweg blijft gewoon behouden en blijft de
hoofdfietsroute door het gebied. Daarnaast onderzoeken we het veiliger maken van de
kruispunten en op betere oost-west verbindingen. Na de bocht in de Stappegoorweg is er nu een
enkel fietspad, het is de wens om daar een tweerichtingsfietspad van te maken.

Wil je meer weten, kijk op www.tilburg.nl/stappegoor. Daar kun je je ook inschrijven voor de
nieuwsbrief. En met vragen kun je terecht bij stappegoor@tilburg.nl.